นักวิชาการ

หัวหน้านักวิชาการ

เปรมฤดี ภูมิโคกรักษ์

>ประสบการ์ณการทำงานมากกว่า 6 ปี
>ผ่านการฝึกอบรมการกำจัดปลวกระบบเซนตริคอนจากบริษัท DOW
>ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐาน บริษัท Mfactors
>ผ่านการฝึกอบรมตามมตรฐาน GMP

ศิรินาถ ปะกินัง

>ประสบการ์ณการทำงานมากกว่า 6 ปี
>ผ่านการฝึกอบรมการกำจัดปลวกระบบเซนตริคอนจากบริษัท DOW
>ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐาน บริษัท Mfactors
>ผ่านการฝึกอบรมตามมตรฐาน GMP

นริสา ปิตุภูมิสวัสดิ์

>ประสบการ์ณการทำงานมากกว่า 6 ปี
>ผ่านการฝึกอบรมการกำจัดปลวกระบบเซนตริคอนจากบริษัท DOW
>ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐาน บริษัท Mfactors
>ผ่านการฝึกอบรมตามมตรฐาน GMP

นารีรัตน์ อนุศิลป์

>ประสบการ์ณการทำงานมากกว่า 5 ปี
>ผ่านการฝึกอบรมการกำจัดปลวกระบบเซนตริคอนจากบริษัท DOW
>ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐาน บริษัท Mfactors
>ผ่านการฝึกอบรมตามมตรฐาน GMP

นักวิชาการ