ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

คุณ วุฒิไกร เมธิสริยพงศ์
General Manager
สำเร็จการศึกษาจาก
-IOWA STATE UNIVERSITY  วิทยาศาสตร์บัณทิต
-UPPER IOWA UNIVERSITY บริหารธุรกิจ
ประสบการณ์การบริหารงานด้านบริการมากกว่า 20 ปี
-ประสบการณ์การบริหารงานกำจัดแมลงมากกว่า 14 ปี
-กรรมการสมาคมผู้ประกอบการกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย TPMA
-อบรม ควบคุมวัตถุมีพิษจาก อย.
-เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The PestWorld Boston, USA 2012
-เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ  FAOPMA Taipai 2007
-เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ  FAOPMA South Korea 2014
-เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ Pest Summit Singgapor 2006
-เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ Pest Summit Thailand 2008
-เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ Pest Summit  Bali Indonesia 2010
และปัจจุบันทางบริษัทได้นำ SOFTWARE CRM จาก SAGE มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานลูกค้า (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT CRM) การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ จึงมั่นใจได้ว่าเรามีระบบการจัดการบริหารลูกค้าที่ดีเยี่ยม
คุณ กัญชฤดี ศรีเพ็ญ
MD
คุณ วรรณฤดี ศรีเพ็ญ
ผู้ช่วยผู้บริหาร