มีระบบ Software ในการจัดการงานบริการ

มีระบบ Software ในการจัดการงานเพื่อให้คุณมั่นใจว่าการบริการจะมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานอยุ่เสมอ

มีระบบเข้าช่วยในการจัดการงานเพื่อการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบติดตามการเข้าบริการเพื่อให้การบริการเป็นไปตามาตรฐาน
ระบบเอกสารรายงานการเข้าบริการเพื่อใช้ติดตามผลการดำเนินงาน