แบบทดสอบความพึงพอใจในงาน

แบบทดสอบความพึงพอใจกับงาน

Hidden

ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน

มากที่สุดมากน้อยน้อยที่สุด
ท่านปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของท่าน
ท่านได้รับมอบหมายงานที่เหมาะสม
ท่านคิดว่างานที่ท่านทำมีความท้าทาย และช่วยให้ท่านได้เรียนรู้และมีประสบการณ์มากขึ้น
มากที่สุดมากน้อยน้อยที่สุด
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติมีความชัดเจน
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม
ท่านเชื่อมั่นในเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานได้
ผลการประเมินความดีความชอบบุคลากรในหน่วยงานเพื่อประกอบการพิจรณาเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความเหมาะสม ยุติธรรม
หน่วยงานนำเสนอผลงานบุลากร ไปประกอบการประเมินผลปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมินอย่างเป็นรูปธรรม
มากที่สุดมากน้อยน้อยที่สุด
เพื่อร่วมงานให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนในการปฏิบัติงาน
ท่านและเพื่อนร่วมงาน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
ท่านสามารถปรึกษาปัญหาการทำงานกับเพื่อนร่วมงาน
ท่านได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานอย่างดี
ท่านได้รับการยอมรับในด้านความรู้ ผลงาน และความสามารถในการปฏิบัติงานจากบุคลากรภายในหน่วยงาน
ท่านทำงานเป็นทีม เพื่อให้สร้างความร่วมมือ และการทำงานมีคุณภาพ
มากที่สุดมากน้อยน้อยที่สุด
ผู้บังคับบัญชาชี้แจงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจในนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานต่างๆอย่างชัดเจน
ผู้บังคับบัญชามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ใต้บังคับบัญชา
ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนที่เป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชา
ผู้บังคับบัญชามีความเสมอภาคต่อผู้ใต้บังคับบัญชาภายในองค์กร
ผู้ใต้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชา
ผู้บังคับบัญชาส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาวางแผนพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ผู้บังคับบัญชาให้คำแนะนำและสอนงานท่านเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน
ผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างที่ดีในการถ่ายทอดแบ่งปัน
ผู้บังคับบัญชาส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาวางแผนพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
มากที่สุดมากน้อยน้อยที่สุด
รายได้ ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่ได้รับในปัจุบันมีความเหมาะสมกับปริมาณงานของท่าน
ท่านพอใจกับเงินเดือนของท่านเมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรในสายอาชีพอื่นๆ ที่มีวุฒิการศึกษาเหมือนท่าน
ท่านได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้สิทธิฺเบิกค่ารักษาพยาบาล และค่าสวัสดิการต่างๆ
ท่านได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานอย่างเหมาะสม
หน่วยงานให้รางวัล แก่บุลคลากรที่มีผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุดมากน้อยน้อยที่สุด
หน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ การดำเนินการวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ
ท่านมีโอกาสพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการทำงานโดยการเข้ารับการรับการฝึกอบรม/สัมมนาหรือกิจกรรมการจัดการความรู้
การพัฒนาความรู้ความสามารถส่งผลต่อความก้าวหน้าในงานของท่าน
ท่านมีความมั่นคงกัยงานที่ทำอยู่ในขณะนี้
หน่วยงานกำหนดความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานที่ท่านปฏิบัติย่างชัดเจน
หน่วยงานนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานของท่านมีความสะดวกเร็วยิ่งขั้น
ท่านรับรู้ความเก้าหน้าในตำแหน่งงานที่ท่านปฏิบัติ