แบบทดสอบ

Welcome to your แบบทดสอบ

ชื่อ-สกุล
Email
เบอร์ติดต่อ
1. คุณหยุดงาน
2. เมื่อเปรียบเทียบภารกิจของคุณกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นในการทำงานชนิดเดียวกัน
3. ถ้าเพื่อนร่วมงานเขาล้มเหลวในการทำตามที่กำหนด
4. เมื่อคุณทำงาน
5. สัมพันธภาพในหมู่เพื่อนร่วมงาน
6. เมื่อคุณถูกวิพากษ์วิจารณ์
7. เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
8. หลังจากคุณทำงานเสร็จสิ้นลงและงานนั้นนอกเหนือหน้าที่
9. เมื่อคุณมองเห็นหนทางที่จะสามารถปรับปรุงการทำงานได้
10. เมื่อคุณถูกของร้องให้ทำงานเร่งด่วน
11. เมื่อมีเวลาที่คุณต้องไปทำงาน
12. ขณะที่คุณทำงาน
13. ในชั่วโมงทำงาน
14. เมื่อมีการถกเถียงปัญหากันในเรื่องงาน
15. เมื่องานเสร็จลง
16. ขณะที่คุณคิดถึงงานของคุณ
17. คุณจะสนุกกับ
18. คุณรู้สึกว่างานที่คุณทำนั้น
19. ขณะที่คุณทำงานในใจของคุณ
20. การทำงานของคุณแสดงออกให้เห็นถึงนิสัยการทำงานของคุณ
21.จากประสบการณ์ การทำงาน/ฝึกงาน ที่ผ่านมา ได้ทำหน้าที่อะไรบ้าง
21.1 จากประสบการณ์ การทำงาน/ฝึกงาน ที่ผ่านมา สิ่งที่ชอบที่สุด
21.2 จากประสบการณ์ การทำงาน/ฝึกงาน ที่ผ่านมา สิ่งที่ไม่ชอบที่สุด
22.จงอธิบายความหมาย เป้าหมาย ประจำตำแหน่งในอุดมคติของคุณ
23.จงบอกจุดแข็งของตัวเอง และจุดอ่อนของตัวเอง
24.จงบอกความสามารถประจำตำแหน่งของคุณ
25.จงบอกเป้าหมายในระยะสั้น และเป้าหมายในระยะยาวของการงานของคุณ
26.จงบอกเหตุผลที่บริษัทควรรับคุณเข้าทำงาน