สารอะไรที่ใช้ในเหยื่อกำจัดปลวก ?

Hexaflumuron คือสารที่ใช้ใน เหยื่อกำจัดปลวก ซึ่งเป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตของปลวก (Insect Growth Regulator : IGR)
  • มีผลในการยับยั้งขบวนการลอกคราบของปลวกจึงเป็นเหตุให้ปลวกไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้และตายในที่สุด
  • ปริมาณสารออกฤทธิ์ 0.5 % สารจะออกฤทธิ์ในเวลาที่เหมาะสมหลังจากปลวกได้รับสาร และถ่ายทอดไปสู่สมาชิกอื่นๆ ภายในรังได้
  • รังของปลวกลดลงและถูกกำจัดไปในที่สุด

Web-Design-Service-1507143  

ฏฮโฏฌโฏฌโฏฌ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานภายนอกอาคาร

Untitled-4

ขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในอาคาร

เงื่อนไขภายใต้ระยะสัญญาของการบริการ

  • ดำเนินการดูแลในการกำจัดปลวกให้หมดในระยะสัญญาบริการ
  • จะไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมในการกำจัดปลวกด้วยระบบเซนตริคอน
  • ในกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน กรุณาโทรแจ้งทางบริษัท การบริการจะได้รับการดำเนินการภายใน 48 ชั่วโมง