ทดสอบหัวหน้าโซน

แบบทดสอบหัวหน้าโซน

ชื่อผู้เข้าทดสอบ(Required)

แบบทดสอบผู้ช่วยนักวิชาการสำหรับการประเมิน

จัดทำโดย นริสา ปิตุภูมิสวัสดิ์

1.ความรู้พื้นฐานเรื่องปลวก

1.2 แต่ละวรรณะทำหน้าที่อะไร

2.ปลวกบ้านและปลวกสวน

3.อธิบายวิธีขั้นตอนการกำจัดปลวกบ้าน

4.ระบบ Sentricon

5.การติดตั้งระบบ ทำอย่างไรอธิบาย

6.การกำจัดมดแมลงสาบ

7.การนัดเข้าบริการ

8.การเดินทาง

แบบทดสอบภาวะความเป็นผู้นำ

เป็นแบบทดสอบแนวความคิดการเป็นผู้นำ
1. “สถานภาพ” มีความสำคัญกับคุณอย่างไร
2. ในวัยเด็กคุณอยู่ลำดับไหนของกลุ่มเพื่อน?
3. เมื่ออยู่ที่สำนักงาน คุณเป็นคนที่เสนอแนวคิดหรือคำแนะนำใหม่ๆ หรือไม่?
4. หากเพื่อร่วมงานของคุณโดนตำหนิเรื่องรายงานที่ไม่มีคุณภาพ คุณจะทำอย่างไร?
5. คุณได้รับความเห็นที่ไม่ดีกลับมา คุณจะตอบสนองอย่างไร?
6. “อีคิว” หมายความอะไรกับคุณ?
7. เมื่อคุณเผชิญหน้ากับปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขคุณจะทำอย่างไร?
8. หากเจ้านายขอให้คุณทำบางสิ่งที่เกินความสามารถคุณจำทำอย่างไร?
9. การกระจายอำนาจหรือการแบ่งงานกันทำคืออะไร?
10. “การเปลี่ยนแปลง” มีความหมายอะไรกับคุณ?